FAQ

Veelgestelde vragen

Vind antwoord op de meest gestelde vragen over bewindvoering,
budgetbeheer en schuldhulpverlening

Veelgestelde vragen over bewindvoering

Onderbewindstelling is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms kan een bewind alleen over bepaalde goederen worden volstaan. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag die persoon niet meer zelfstandig daarover beslissen. De bewindvoerder gaat ook over het beheer van de goederen. Beslissingen over moeten, zolang dat gaat, samen met de betrokkene worden genomen. Met onderbewindstelling wordt het vermogen van de betrokkene beschermd.

 • Verzorgen aanmeldprocedure beschermingsbewind
 • Opstellen van een budgetplan
 • Openen van een bankrekening op naam van de cliënt
 • Ontvangen van inkomen op de bankrekening van de cliënt
 • Betalen van het weekgeld aan de cliënt
 • Betalen van de vaste lasten
 • Aanvragen van bijzondere bijstand bij de gemeente
 • Aanvragen van zorg- en huurtoeslag
 • Inventariseren van de schuldenlast
 • Aanvragen van een schuldenregeling bij de gemeente
 • Aanvragen van WA-verzekering
 • Declareren nota’s bij een ziektekostenverzekeraar
 • Verzorgen van de belastingaangifte Box 1
 • Verzorgen van een Rekening en Verantwoording aan de rechtbank
 • Inschrijven in de basisadministratie van de gemeente
 • Aanvragen van een identiteitskaart/paspoort
 • Aanmelden bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
 • Aanvragen van DigiD
 • Aanleveren van medische gegevens
 • Afmelden bij het zorgkantoor
 • Zorgen voor huisvesting
 • Aanvragen bijstand/uitkering

Je kunt een verzoek tot bewind of schuldhulpverlening doen bij de kantonrechter. Hiervoor is geen advocaat nodig. De volgende personen of instellingen kunnen bewind, budgetbeheer of schuldhulpverlening aanvragen of wijzigen:

 • De betrokkene zelf.
 • De partner van de betrokkene.
 • Familieleden van de betrokkenen tot in de 4e graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten.
 • Degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de betrokkene minderjarig is.
 • De beschermingsbewindvoerder
 • De officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is.
 • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt.

Er zijn formulieren voor het aanvragen of wijzigen van bewind of budgetbeheer. Wij helpen je hier graag mee, je kunt ons een mail sturen via het contact formulier.

Een bewindvoerder is een persoon die door de rechter is aangewezen om het financiële beheer van een persoon te regelen. Dit kan nodig zijn in gevallen waarin iemand niet meer in staat is om zelf voor zijn of haar financiën te zorgen, bijvoorbeeld door een lichamelijke of geestelijke aandoening. De bewindvoerder zal dan beslissingen moeten nemen over hoe de financiën van die persoon worden besteed, en ervoor zorgen dat de rekeningen worden betaald. In sommige gevallen kan de bewindvoerder ook beslissingen nemen over andere zaken, zoals wonen, goederen of zorg.

Iemand kan ervoor kiezen om een bewindvoerder aan te stellen voordat er problemen zijn, bijvoorbeeld als ze weten dat ze in de toekomst niet meer in staat zullen zijn om voor hun financiën te zorgen. Dit wordt een ‘volmacht’ genoemd. Iemand kan ook achteraf een bewindvoerder aanstellen, als er al problemen zijn. In dat geval moet de rechter eerst toestemming geven.

Het is belangrijk om te weten dat er verschillende soorten bewindvoerders zijn. Er zijn ‘rechtbank bewindvoerders’, die worden aangesteld door de rechter, en ‘volmacht bewindvoerders’, die door iemand zelf worden aangesteld. Rechtbank bewindvoerders zijn meestal professionele mensen, zoals een accountant of een advocaat. Volmacht bewindvoerders kunnen dat ook zijn, maar hoeven dat niet te zijn. Iemand kan bijvoorbeeld ook een vriend of familielid als volmacht bewindvoerder aanstellen.

Ja, TK Bewindvoering werkt door het hele land en biedt kennismakingsgesprekken bij de cliënt thuis.

Plekken waar wij veel actief zijn met bewindvoering:

 • Bewindvoering Amsterdam 
 • Bewindvoering Utrecht 
 • Bewindvoering Haarlem 
 • Bewindvoering Den Helder 

De onder bewind gestelde persoon, ook wel de rechthebbende genoemd, is verantwoordelijk om zijn/haar bewindvoerder te betalen. Is de onder bewind gestelde persoon hiertoe financieel niet in staat, dan bestaat er een mogelijkheid om bijzondere bijstand bij de betreffende gemeente aan te vragen waar de onder bewind gestelde persoon staat ingeschreven.

Hoe lang bewindvoering duurt verschilt per persoon en wordt bepaald door de kantonrechter. De duur is afhankelijk van de situatie van de persoon in kwestie (de cliënt). Bij beoordeling van de cliënt wordt gekeken naar de ernst van de financiële problemen en naar de mentale / lichamelijke gesteldheid van de cliënt.

Iedereen die de aanvraag voor bewind mag indienen kan een verzoek indienen bij de kantonrechter. De volgende personen mogen de aanvraag doen:

 • De persoon om wie het gaat zelf.
 • De partner van die persoon.
 • Familieleden van die persoon tot in de 4e graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten.
 • Iemand die het gezag heeft, zoals de voogd als de persoon minder dan 18 jaar oud is.
 • De curator, beschermingsbewindvoerder of mentor.
 • De officier van Justitie.
 • De organisatie die de persoon verzorgt of begeleidt.

De persoon die het verzoek indient voor opheffen van bewindvoering wordt ‘de verzoeker’ genoemd.

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek, bij ons op kantoor, telefonisch of bij jou thuis, bespreken we jouw wensen en vullen we samen het aanmeldingsformulier in. Vervolgens sturen wij het verzoekschrift naar de Rechtbank met de bijbehorende stukken. 

Neem contact op om een afspraak in te plannen, zodat we samen beschermingsbewind kunnen regelen.

Download hier het beschermingsbewind aanvraag formulier

Ben je niet tevreden over jouw bewindvoerder om welke reden dan ook, dan kun je bij de kantonrechter die de beschermingsbewindvoerder heeft benoemd een klacht indienen. Vervolgens ontvangt jouw bewindvoerder een kopie van de klacht en wordt je uitgenodigd om naar de rechtbank te komen om de klacht toe te lichten bij de rechter.

Indien je de kosten zelf kunt dekken betaal je zelf de kosten. Mocht dit niet haalbaar zijn dan kan er onder bepaalde voorwaarden bijzondere bijstand worden aangevraagd bij de gemeente waarin je woonachtig bent. Uiteraard word je ook hierbij geholpen door één van onze bewindvoerders. Neem hiervoor contact met ons op zodat we jou verder kunnen helpen.

Veelgestelde vragen over schuldhulpverlening

Voor het aanvragen van schulphulpverlening geldt een wachttijd van maximaal 4 weken. Binnen 4 weken moet jouw gemeente het eerste gesprek plannen. De gemeente beslist binnen 8 weken na je melding of je hulp krijgt. Mocht de gemeente nog niet genoeg gegevens hebben over jouw geldzaken kan deze periode van 8 weken langer duren.

Het termijn van de schuldhulpverlening is bijna altijd 3 jaar. Ook kan de termijn eventueel verlengd worden, maar in de wet is vastgelegd dat de termijn niet meer dan 5 jaar is. 

Voordat een verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling ingediend kan worden, moet er eerst een schuldhulpverleningstraject worden aangevraagd en opgestart. Schuldhulpverlening kan worden aangevraagd bij de Gemeente of de Kredietbank. Dit is een verplichting vanuit de Faillissementswet. Mocht deze stap worden overgeslagen, dan wordt een verzoek om toepassing van de schuldsaneringsregeling niet-ontvankelijk verklaard.

Schuldhulpverlening vraag je aan bij de gemeente, vaak gaat dit gecombineerd met bewindvoering, indien je bij TKB onder bewind staat dan zal TKB jouw schuldhulpverleningsaanvraag uit handen nemen en dit voor jou verzorgen. 

Het MSNP traject is een speciaal traject voor mensen met schulden. Dit traject wordt begeleid door een gespecialiseerde schuldhulpverlener en helpt je om je schulden af te lossen. Het MSNP traject duurt ongeveer een jaar. Tijdens dit traject leer je hoe je met geld om moet gaan, hoe je budgetten maakt en je schulden kunt beheersen. Je krijgt ook hulp bij het onderhandelen met je crediteuren. Na het MSNP traject ben je schuldenvrij.

Het MSNP traject is bedoeld voor mensen die:

 • Hun schulden niet meer kunnen betalen
 • In gesprek willen met hun crediteuren
 • Hulp nodig hebben bij budgetteren en geldzaken
 • Een schuldhulpverklaring (nodig) hebben

Je kunt contact opnemen met TKB om te kijken of je in aanmerking komt voor het MSNP traject.

Een WSNP traject is een soort schuldhulpverlening waarbij je met behulp van een gemeentelijke of sociale dienst je schulden kunt aflossen. Het WSNP traject is een tweede stap na het MSNP traject, en loopt via de rechtbank. Tijdens het WSNP traject werk je samen met je bewindvoerder en de toegewezen WSNP bewindvoerder gedurende het WSNP traject. De bewindvoerder begeleidt je tijdens het WSNP traject en zorgt ervoor dat er tijdig voldaan word aan de financiële verplichtingen gedurende dit traject. Het WSNP traject duurt ongeveer drie jaar. Na afloop van het WSNP traject ben je weer zelf verantwoordelijk voor je financiën, in sommige gevallen is het ook mogelijk om Bewindvoering na dit traject aan te houden.

Schuldhulpverlening is een dienst vanuit de gemeente om u schuldenvrij te krijgen. Deze dienst vanuit de gemeente is ten alle tijden kosteloos en word meestal begeleid door uw bewindvoerder.

Schuldhulpverlening is erop gericht om schuldenaren weer op de been te helpen en ze te begeleiden naar een schuldenvrije toekomst.

Om in aanmerking te komen voor een schuldhulpverleningstraject kunt u het beste contact opnemen met een bewindvoerder, zij zullen samen met u gaan onderzoeken of u hiervoor in aanmerking komt.

Iedereen die ingeschreven staat bij een gemeente in Nederland heeft recht op schuldhulpverlening, tenzij de schulden zijn ontstaan door fraude of een misdrijf.

Msnp staat voor ‘Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen’. Msnp is een buitengerechtelijke schuldhulpverlening waaraan zowel schuldeiser als schuldenaar vrijwillig deelnemen. 

 

Slaagt dit niet omdat er niets kan worden afgelost, of omdat de schuldeisers niet meer terugbetaald kunnen worden? Dan kan je de rechtbank om hulp vragen. Dit heet wettelijke schuldsanering.

De ‘Wet schuldsanering natuurlijke personen’ (Wsnp) geeft mogelijkheden schulden weg te werken. De Wsnp is een Nederlandse wet uit 1998, die burgers een extra mogelijkheid biedt op een schuldenvrije toekomst.

Een bewindvoerder heeft meerdere taken die vooral in het teken staan van het zorgen voor orde in de financiële huishouding en belangen van de betrokkene. 

Als de betrokkene naast het gebrek aan zelfstandig zorgen voor zijn of haar financiële belangen ook (problematische) schulden heeft, kan de bewindvoerder, indien nodig, schuldhulpverlening aanvragen. Een bewindvoerder zorgt er dan voor dat de schulden inzichtelijk worden en meldt jou aan bij een schuldhulpverlenende instantie.

Op zichzelf staand heeft een schuldhulpverlener de rol van bemiddelaar tussen betrokkenen (schuldenaar) en de schuldeiser. Een rol die de bewindvoerder dus ook op zich kan nemen als blijkt dat de schulden ook opgelost kunnen worden zonder een schuldhulpverleningstraject.Heb je hierbij hulp nodig? Neem dan gerust contact met ons op.

Wij kunnen voor jou schuldhulpverlening aanvragen indien je onder beschermingsbewind staat bij ons. Je hebt alleen een schuldhulpverlener nodig indien je schulden hebt die je zelf niet meer kunt betalen. Heb je hulp nodig dan kan één van onze bewindvoerders jouw situatie in kaart brengen en je verder helpen. Maak hiervoor een vrijblijvende afspraak via onze contactpagina.